Renungkanlah : KEAGUNGAN ALLAH

I. AYAT KURSI

255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS Al Baqarah: 255)

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk)Nya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Milik-Nya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa seizin-Nya. Allah Mengetahui apa-apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Sedangkan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah luasnya meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan adalah Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung".

Hadits riwayat Abu Dzar hadits ini merupakan hadits Shahih beliau bertanya kepada Rasulullah:
"Ya, Rasulullah ayat apa yang paling besar dan paling agung didalam Al-Qur'an ? Rasulullah menjawab :Ayat kursi , perbandingan 7langit dengan kursi seperti satu gelang yang dilemparkan ditengah-tengah bumi ini dan perumpamaan keutamaan arsy Allah dengan kursi seperti perumpamaan bumi ini dengan gelang besi itu "
(lihat surat Al-Baqarah ayat 255) yang dimaksud dengan kursi menurut penafsiran yang shahih dari Ibnu Abbas bahwa kursi itu adalah tempat kedua Kaki Allah/tempat Allah meletakkan kedua Kaki-Nya dan Arsy(tempat Allah bersemayam) tidak ada yang mampu mengukurnya kecuali Allah sendiri. (lihat Alqaulul mufid alaa kitabit tauhid ; 3/378 cetakan Darul Ashimah ,Riyadh ; Syaikh Shalih Ibnu Utsaimin)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:
"Perumpamaan langit yang tujuh dibandingkan dengan Kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang sahara yang luas, dan keunggulan 'Arsy atas Kursi seperti keunggulan padang sahara yang luas itu atas cincin tersebut." [5]. HR. Muhammad bin Abi Syaibah dalam Kitaabul 'Arsy, dari Sahabat Abu Dzarr al-Ghifari Radhiyallahu 'anhu . Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (I/223 no. 109).

Adapun tentang Kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
"Dan Kursi Allah meliputi langit dan bumi." [Al-Baqarah : 255]

Dari Sa'id bin Jubair bahwasanya ketika Sahabat 'Abdullah bin 'Abbas
Radhiyallahu 'anhu menafsirkan firman Allah: æóÓöÚó ßõÑúÓöíøõåõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö
æóÇúáÃóÑúÖó "Kursi Allah meliputi langit dan bumi," beliau berkata:
"Kursi adalah tempat meletakkan kaki Allah, sedangkan 'Arsy tidak ada yang
dapat mengetahui ukuran besarnya melainkan hanya Allah Ta'ala." [6].
Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam Mu'jamul Kabiir (no. 12404), al-Hakim
(II/282) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi. Lihat Syarhul
'Aqiidah ath-Thahaawiyah (hal. 368-369), takhrij dan ta'liq Syu'aib al-Arnauth
dan 'Abdullah bin 'Abdil Muhsin at-Turki.

II. LANGIT

Jarak antar Langit

Diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi dari Hamad bin Salamah dari 'Ashim dari Zirr dari
Abdullah bin Mas'ud beliau berkata :

"Antara langit yang paling bawah dengan langit berikutnya jaraknya 500 tahun,
dan antara setiap langit jaraknya 500 tahun, antara langit yang ketujuh dengan
kursi jaraknya 500 tahun dan antara kursi dan samudra air jaraknya 500 tahun
sedangkan Arsy' berada diatas samudra air itu, dan Allah berada diatas Arsy
tersebut tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun dari perbuatan kamu sekalian
"

dan diriwayatkan dengan lafadzh seperti ini oleh Al-Mas'udi dari "ashim dari
Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud demikian dinyatakan oleh Imam Adz-Dzahabi
lalu katanya ;"atsar tersebut diriwayatkan melalui beberapa jalan " dan beliau
menshahihkan hadits ini begitu pula Ibnu Qayyim dalam kitabnya(ijtima' aljuyus
Alislamiyah hal 100) dan Alhaitsami (1/65) dan Imam Thabrani beliau berkata
:Bahwa rijal yang meriwayatkannya shahih/terpercaya (ibid, hal 379)

Allah SWT Menggulung Langit67. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya
padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit
digulung dengan tangan kanan-Nya[1316]. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia
dari apa yang mereka persekutukan. (QS Az Zumar: 67)104. (Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran -
lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama begitulah
Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati;
sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya. (QS Al Anbiyaa: 104)

Hadits:

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda :

"Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu diambil
dengan tangan kanan-Nya dan berfirman : Akulah Penguasa, mana orang-orang yang
berlaku lalim, mana orang-orang yang berlaku sombong? Kemudian Allah menggulung
ketujuh lapis bumi lalu diambil dengan tangan kiri-Nya dan berfirman:Akulah
Penguasa mana orang-orang yang berlaku lalim, mana orang-orang yang berlaku
sombong " (Hadits Marfu')

--> Allah memiliki Kursi & Tangan tapi tidaklah sama dgn yg dimiliki makhluk-Nya11. (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu
sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan
(pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada
sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat

III. ARSY (SINGGASANA) ALLAH116. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia,
Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy yang mulia.(QS Al Mu'minuun: 116)

Ukuran Arsy Allah --> Lihat hadits di atas

Letak Arsy Allah --> Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"... Apabila engkau memohon kepada Allah, maka mohon-lah kepada-Nya Surga
Firdaus. Sesungguhnya ia (adalah) Surga yang paling utama dan paling tinggi. Di
atasnya terdapat 'Arsy Allah yang Maha Pengasih..." [2]. HR. Al-Bukhari (no.
2790, 7423), Ahmad (II/335, 339) dan Ibnu Abi 'Ashim (no. 581), dari Sahabat
Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu

Malaikat Pemikul Arsy

Ibnu Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda:

"Aku diidzinkan untuk memberitahukan kepada kamu tentang malaikat yang memikul
Arsy' bahwa jarak antara daun telinga dan lehernya adalah sejauh 700 tahun
perjalanan burung terbang"(hadits shahih riwayat Imam Abu Dawud dan Syaikh
Nashiruddin Albani menshahihkan hadits ini dalam Shahih Abu Dawud dan Silisilah
Hadits Shahih di juz pertama)

Hadits ini menunjukkan bahwa Arsy merupakan makhluk Allah yang terbesar dimana
Arsy ini akan dijunjung oleh beberapa malaikat sebagaimana yang dikatakan oleh
Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan surat Al Haaqqah:15. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,16. dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu
delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. (QS Al
Haaqqah: 15-17)

Dengan demikian setelah kita membaca ayat diatas berikut tafsir dan keterangan
hadits yang memuat tentang kebesaran dan keagungan Allah ini maka akan membuat
diri kita semakin kecil dan hina dihadapan-Nya dan akan berusaha memacu jiwa
kita agar jangan sampai menjadi hamba-Nya yang durhaka.Mudah-mudahan Allah
senantiasa membimbing kita dan mengampuni dosa-dosa kita ini, dan semoga
shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi
Muhammad shalallahu'alaihi wassalam kepada keluarga dan para sahabatnya.Amin.Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANTARA TUGAS DAN KEWAJIBAN

Makanan yang bersifat asam dan basa (Lanjutan)

Makanan yang bersifat asam dan basa